Aiyewo,

Boum Neere A "Janet Kanini"

Gbaesi'elgbin piini la a "Janet Kanini".

O kantiri ane Kenya. O nongilim o kantiri.

O karim kam dabisir. O ane sum vo'saal.

Dabisir a kaalem: Sibiri. nwadisa anaasi 01, 2017.

Boum Neere

Janet Kanini maal "N-Soko".

<< Kʋdgo | La >>